Yamazaki Distillery

 Malt whiskey
Posted by Picasa